二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

汉字:醎

醎汉字
拼音:xián,jiǎn 四角码:13650
部首:酉 总笔画:16 部首外:9
98五笔:sgdy 86五笔:sgdt 郑码:fdaj
统一码:918E 仓颉:mwihr 笔顺:1253511131251534
 异体字: 

「醎」基本解释

● 醎  xián ㄒㄧㄢˊ
 ◎ 古同“”。
 点此查看:【醎】更详细解释    

「醎」 在工具书中的解释  

工具书 影印版 备注 文字版
汉语大字典 第3827页 第6字 第6卷 文字版
中华字海 第1376页  第40字
汉语大词典 第13946页 第9卷 1429
现代汉语词典 --
新华字典 --
字 源 --
中华大字典 第2440页  第21字
康熙字典 (内府) 第3075页 第4字 文字版
康熙字典 (同文) 第1285页 第11字 文字版
康熙字典 (标点) 第1273页 第18字
异体字 𪉳详情
说文解字注 --
说文解字 (陈刻本) --
说文解字 (孙刻本) --
说文解字 (日藏本) --
说文解字 (汲古阁) --
说文系传 --
说文解字句读 --
说文解字义证 --
说文解字今释 --
汉字源流字典 --
形音义综合大字典 --
王力古汉语字典 第1497页 第6字
故训汇纂 第2347页 第8字
经籍籑诂 --
古文字诂林 --
说文解字诂林 --


下载《汉字宝典》离线查询,支持部件查字和反查,反查就是根据解释查字。完美显示所有汉字,无乱码。
浏览器滚动条滚动到底,即可显示剩下的工具书。

粤西詩載二十五卷文載七十五卷叢載三十卷 西園公文集八卷 大慧普覺禪師語錄三十卷 程氏演繁露十六卷續集六卷 南唐書十八卷附音釋一卷 學易集八卷 班馬字類五卷附補遺一卷又附校勘記一卷 春秋四傳管窺三十二卷 雪樓集三十卷 盤山棲雲王真人語錄一卷 佛說大迦葉問大寶積正法經五卷 邃盦文稿二卷 小三吾亭詞話五卷 司馬文正公傳家集八十卷、目錄二卷 才調集十卷 後山集鈔三卷 陶淵明玩菊傾樽一卷 閒談錄一卷 擬古樂府 說文解字注十五卷附六書音韻表五卷汲古閣說文訂一卷 隨緣樂一回 行素草堂古印譜四卷 一經堂詩錄八卷賦錄一卷詩賦續錄一卷 論學俚言一卷 禮白嶽記一卷 孫可之文集十卷 樂府雜錄 風水法祛惑一卷 顏培方(壺洲)行述一卷 新鐫京板圖像音釋金璧故事大成十卷 居家雜儀(司馬溫公居家雜儀)一卷 適安藏拙餘稿一卷 河南博物館藏石拓片預約后期出品目 大明成化庚寅重刊改併五音集韻十五卷 陸生口譜四卷 武經三書匯解三卷附採輯騎步射法一卷 畫麈一卷 式古編五卷 常評事寫情集二卷 [乾隆]新建縣志七十四卷首一卷末一卷 三國志辨疑三卷 北苑別錄一卷 游志續編一卷 武溪集二十卷 東遷後詩世次表一卷 漢魏碑刻紀存一卷 芳茂山人詩錄九卷 [萬曆]章丘縣志三十四卷 揚子一卷 元盖寓廬偶存一卷 杜陽雜編三卷 畫禪室隨筆四卷 南豐先生元豐類藁五十一卷 朱衍廬先生遺稿續編二卷補遺一卷拜竹龕楹聯偶存一卷 變雅斷章衍義一卷 兩淮鹽法志十二卷 饗禮補亡一卷 [浙江浦江]白麟溪義門鄭氏宗譜□卷 八家文鈔八種 益部方物畧記一卷 周易傳義大全:24卷, 上下篇義1卷, 朱子圖說1卷, 五贊1卷, 筮儀1卷, 綱領1卷 文公家禮儀節:8卷 周易古今文全書:周易全書:21卷 禮樂合編:30卷 易學啓蒙:5卷 新刻易測:易測:10卷 董子春秋繁露:春秋繁露:合刻繁露大戴太玄:太玄集事:1卷, 附太玄集事1卷 鋟王趙二先生校閱音義天梯春秋正文:天梯春秋正文:2卷 春秋三書:[31卷] 春秋列國論:24卷 春秋諸傳斷:存6卷 (原7卷, 缺卷7) 春秋書法解:1卷 增定春秋衡庫:春秋衡庫:30卷, 附錄3卷, 備錄1卷 重訂批點春秋左傳詳節句解:春秋左傳詳節句解:重訂春秋左傳句解:35卷 精選東萊先生左氏博議句解:左氏博議句解:東萊先生左氏博議句解:16卷 唐荊川先生編纂左氏始末:左氏始末:12卷 春秋左傳註解辯誤:古字奇字音釋:2卷, 古字奇字音釋1卷, 補遺1卷 春秋左傳綱目定註:30卷 書經集註:10卷 東坡書傳:20卷 便蒙删補書經翼:書經翼:日可謝先生補註書經翼:7卷 書經註疏大全合纂:59卷, 首1卷 新校尚書減註:尚書減註:蔡傳便蒙書經集註:6卷 周禮註疏:[42卷 新刻徐玄扈先生纂輯毛詩六帖講意:毛詩六帖講意:4卷 孝經註疏:十三經註疏:9卷 新鍥晉雲江先生闡蒙衍義集註:江先生闡蒙衍義集註:不分卷 孝經集義:孝經刋誤:1卷 四書集註:21卷 書傳大全:10卷, 綱領1卷, 圖1卷 四書集註:21卷 尚書疏衍:4卷 詩傳大全:詩序辨說:20卷, 綱領1卷, 圖1卷, 詩序辨說1卷 孟子集註:大魁四書集註:7卷 周禮:20卷 新鍥四書心鉢:四書心鉢:9卷 周禮句解:12卷 中庸章句大全:中庸或問:讀中庸法:1卷 ; 中庸或問:1卷 ; 讀中庸法:1卷 孟子:2卷 鼎鐫睡菴湯太史四書脉:四書脉:6卷 孟子:官本正文孟子:2卷 四書十一經通考:20卷 新鐫性理奧:性理奧:10卷, 首1卷 聖學宗傳:18卷 經世石畫:3卷 六子全書:60卷 老子道德經:2卷 南華眞經/:莊子. 新刻乙丑科華會元四書主意金玉髓:四書主意金玉髓:新刻會元華芳侯先生四書主意金玉髓:14卷 四書蒙引:15卷 新鐫黄貞父訂補四書周莊合解:四書周莊合解:10卷 冲虛至德眞經:8卷 荀子:20卷 四書名物考:名物考:經言枝指:20卷 四書備攷:四書考:四書考異:28卷, 附四書考異1卷 新纂門目五臣音註揚子法言:門目五臣音註揚子法言:音註揚子法言:揚子法言:10卷 中說:10卷 三子音義:三子合刋音義:20卷 四書人物考訂補:40卷 老子道德真經:道德真經:2卷, 附音義 莊子南華真經:南華真經:4卷 , 附音義 性理標題綜要:性理綜要:性理彙要:22卷 晦菴先生語錄類要:18卷 薛文清公讀書全錄類編:讀書全錄類編:20卷 聖學格物通:格物通:100卷 新刋群書攷正性理大全:性理大全:70卷 新刋性理大全:性理大全:70卷, 首1卷 涇野子內篇:涇野先生文集:27卷 彙選子集奇賞:子集奇賞:三函子集:7卷 呻吟語:6卷 最樂編:5卷 玉堂校傳如崗陳先生二經精解全編:二經精解全編:33卷 大明仁孝皇后勸善書:勸善書:20卷 (缺卷1至2) 五倫書:御製五倫書:62卷 飛霞館選百家纂雋:百家纂雋:10卷 太上老子道德經:老子道德經:4卷 菜根譚:前集:1卷, 後集:1卷 御製重輯明心寶鑑:明心寶鑑:2卷 道德經解:2卷 新鍥提頭音釋官板大字明心寶鑑正文:明心寶鑑正文:2卷 關尹子:2卷 孔聖家語圖:11卷 列子沖虛真經:沖虛真經:三子合刻:8卷, 附音義:1卷 列子沖虛真經:沖虛真經:三子合刻:8卷, 附音義:1卷 闕里志:二十四卷 西翁教子言:8卷 御世仁風:4卷 新鍥纂集諸家全書大成斷易天機:斷易天機:6卷 卜筮全書:14卷 南華真經旁注 南華真經:六子書:10卷 南華真經:六子書:10卷 莊子南華真經:南華真經:10卷 新刻玉洞金書:玉洞金書:百家名書:1卷 老子道德經:道德真經:2卷 莊子通義:10卷 佐玄直指圖解:上官出行:出行求財:10卷, 賦:1卷, 附上官出行:1卷, 出行求財:1卷 莊子通:讀莊槩辨:10卷 ; 讀莊槩辨:1卷 箋元遁甲句解煙波釣叟歌:煙波釣叟歌:註解遁甲釣叟歌:遁甲釣叟歌:1卷 南華經內篇集註:7卷, 首1卷 莊子:六子書:10卷 南華發覆:8卷 新刻星平總會命海全編:星平總會命海全編:10卷, 首1卷 地理参贊玄機僊婆集:僊婆集:12卷 荀子:荀子全書:20卷 雙劍閣集地理人天眼目:地理人天眼目:8卷 呂氏春秋:呂覽:26卷 蔣道林先生桃岡日錄:桃岡日錄:不分卷 聖蹟圖:1卷 淮南鴻烈解:21卷 聖門志:6卷 聖門志:6卷, 附錄:1卷 三太史彙纂四書人物類函:四書人物類函:四書類函:十六卷 鍥南華眞經三註大全:南華眞經三註大全:[21卷] 義勇武安王集:武安王関公集:4卷 陋巷志:8卷 釋氏要覽:教誡新學比丘行護律儀:2卷 大藏一覽:10卷 新纂門目五臣音註揚子法言:門目五臣音註揚子法言:音註揚子法言:揚子法言:六子書:10卷 淮南鴻烈解:21卷 湖南长沙汀龙黄氏族谱 江西万载郭氏重修族谱(太原堂) 浙江萧山萧山章氏族谱 府邸档案家志(多方如编纂) 江西婺源南阳叶氏宗谱 谢湖南邵阳谢氏三修族谱 台湾澎湖洪氏安徽鼎湾二谱 广西贵县陈氏族谱 合肥李大郢李氏家谱 湖南新化龚氏十一修族谱 上海嘉定续王氏世谱 安徽芜湖[芜湖]张氏续存名录 姜氏家谱 湖南祁阳谭氏族谱 羊山韩氏宗谱 浙江浦江西方陈氏宗谱 湖南长沙韩氏支谱 浙江桐乡柞谿沈氏世系宗谱 浙江绍兴会稽日铸宋氏宗谱 湖北黄冈王氏宗谱 江苏扬州张氏族谱 台湾桃园安平蔡氏家谱 湖南长沙 张氏三修族谱 台湾台北[林氏功德榜] 1冊(12頁), 1959 湖南宁乡黄氏支谱 台湾嘉義(何氏)族谱 陈氏五修家乘 安徽盱眙韩楚二溪汪氏家乘 湖北罗田高氏宗谱 福建汀州宁化石壁乡江氏族谱 阿摸惹古家谱-阿邱拉玛及云南阿摸斯杜及阿摸斯依支系 湖北罗田涂氏宗谱 光绪梁氏家谱 福建漳州平远寻邬石碣廖氏族谱 贵州普定普定伍氏族谱 台湾南投石氏族谱 浙江金华北山郑氏宗谱 浙江余姚姚江景嘉桥鲁氏宗谱 江西丰城黄氏宗谱 江苏武进沈氏宗谱 包拯集编年校补(宋)包拯撰; 杨国宜整理 定本庄子故(马通伯先生遗著)(清)马其昶撰; 马茂元编次 旧闻随笔姚永朴著; 张仁寿校注 桐城文学渊源撰述考刘声木撰; 徐天祥点校 文学研究法姚永朴撰; 许振轩校点 张籍集注(唐)张籍著; 李冬生注 北山楼集吴保初撰; 孙文光点校 方望溪遗集(清)方苞撰; 徐天祥、陈蕾点校; 吴孟复、何庆善审订 康[车酋]纪行东槎纪略(清)姚莹著; 施培毅、徐寿凯点校 三余札记刘文典撰; 管锡华点校 桐城耆旧传(清)马其昶著; 毛伯舟点注 东莱诗词集(宋)吕本中撰; 沈晖点校 尔雅翼(宋)罗愿撰; 石云孙点校 明太祖集(明)朱元璋撰; 胡士萼点校 识小录寸阴丛录(清)姚莹撰; 黄季耕点校 王侍郎奏议(清)王茂荫撰; 张新旭、张成权、殷君伯点校 小倦游阁集说储(清)包世臣撰; 李星、刘长桂点校 程氏家塾读书分年日程(元)程瑞礼撰; 姜汉椿校注 敬孚类稿(清)萧穆撰; 项纯文点校 施愚山集(清)施闰章撰; 何庆善、杨应芹点校 朱枫林集(明)朱升撰; 刘尚恒点校 翠微南征录北征录合集(宋)华岳撰; 马君骅点校 阮大铖戏曲四种(明)阮大铖撰; 徐凌云、胡金望点校 吴敬梓吴[火良]诗文合集(清)吴敬梓、吴[火良]撰; 李汉秋点校 张孝祥词笺校(宋)张孝祥撰; 宛敏灏笺校 中衢一勺艺舟双楫(清)包世臣撰; 李星点校 窦山公家议校注周绍泉、赵亚光校注 戴震全书(修订本)(清)戴震撰; 张岱年主编 杜诗说(清)黄生撰; 徐定祥点校 老子注三种 老子故 老子集解 老子章义 (清)马其昶撰; 汪福润点校辑译(清)奚侗撰; 汪福润点校辑译(清)姚鼐撰; 汪福润点校辑译 论语解注合编姚永朴撰; 余国庆点校 朱书集(清)朱书撰; 蔡昌荣、石钟扬点校 郭祥正集郭祥正撰; 孔凡礼点校 绩学堂诗文抄(清)梅文鼎撰; 何静恒、张静河点校 唐诗评三种(清)黄生等撰; 何庆善点校 皖人诗话八种(宋)朱弁等撰; 贾文昭主编 庄子精释屈赋精释(庄屈合诂)(清)钱澄之撰; 殷呈祥点校 钝斋诗选(清)方孝标撰; 唐根生、李永生点校 老子注译孙以楷、杨应芹注译 庄子诠诂胡远浚撰; 吴光龙点校 包世臣全集 管情三义 齐民四术(清)包世臣撰; 李星点校 刘铭传文集(清)刘铭传撰; 马昌华、翁飞点校 说文假借义证(清)朱[王存]撰; 余国庆、黄德宽点校 安徽出土金文订补崔恒升著 道听途说(清)潘纶恩撰; 陆林校点 古事比(清)方中德撰; 徐学林校点1998  兰苕馆外史(清)许奉恩撰; 诸伟奇校点 青泥莲花记(明)梅鼎祚纂辑; 陆林校点 秋崖诗词校注(宋)方岳撰; 秦效成校注 田间诗集(清)钱澄之撰; 诸伟奇校点 田间文集(清)钱澄之撰; 彭君华校点 田间易学(清)钱澄之撰; 吴怀祺校点 庄屈合诂(清)钱澄之撰; 殷呈祥校点 包拯集校注(宋)包拯撰; 杨国宜校注 毛诗后笺(清)胡承珙撰; 郭全芝校点; 贺友龄审订 孟子讲义姚永概撰; 陈春秀校点 明语林(清)吴肃公撰; 陆林校点 舌华录(明)曹臣撰; 陆林校点 夜雨秋灯录(清)宣鼎撰; 项纯文校点 壹斋集(清)黄钺撰; 陈育德、凤文学校点 
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | 国学迷
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习研究。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

ICP证:鲁ICP备19049252号